АКЦИИ ВО НИЗА ЗА СТОП НА КЛИМАТСКАТА КРИЗА - Заедно за климатска акција
 • македонски јазик
 • Shqip

Акции во низа за стоп
на климатската криза

11 Декември 2023 – 22 јануари 2024

Учествувај на наградниот конкурс! Испрати кратко видео или слика со опис на одржливи практики кои ги применуваш во твоето секојдневно живеење, за заедно да ја подигнеме свеста на населението.

општо за проектот

Учествувај во јавниот конкурс на тема: “Oдржливи практики во домаќинствата кои се користат во секојдневниот живот во насока на намалување на јаглеродниот отпечаток” и добиј една од петте вредни парични награди!
За да освоиш една од наградите, пополни ја Google формата и прикачи фотографии или видеа со краток опис за твоите секојдневни одржливи практики во твоето домаќинство кои придонесуваат во намалување на јаглеродниот отпечаток.

Секој може да придонесе во борбата против климатските промени!
Одржливите практики можат да бидат поврзани со храна, енергија, транспорт, отпад и слично, како на пример: користење на алтернативни извори на енергија, штедење на електрична и топлинска енергија, реупотреба на материјали и рециклирање, компостирање, собирање дождовница, еколошки навики за превоз со цел намалување на емисии на јаглерод, користење на енергетски ефикасни апарати во домаќинството.

натпреварувај се и освои

Правила за учество на јавниот конкурс

 • Право на учество

  Право на учество имаат сите полнолетни граѓани на Р. Северна Македонија, кои ќе се пријават во предвидениот рок.

 • Критериуми за избор

  Основен критериум е практиката да се стреми да постигне рамнотежа помеѓу еколошките, социјалните и економски влијанија. Критериуми според кои ќе се врши изборот на добитниците се:

  • Влијание врз животната средина
  • Економска одржливост
  • Долгорочна одржливост, за идните генерации (отпорност и прилагодливост)
  • Вкупен број на одржливи практики во едно домаќинство
 • По завршување на конкурсот комисијата ќе одбере петмина добитници во рок од 7 работни дена.

Погледни го претходниот награден конкурс

„Заедно за климатска акција – потребна е твојата реакција!“

еко едукација

Што е јаглероден отпечаток?

Јаглероден отпечаток е количеството на јаглерод диоксид ослободен во атмосферата како резултат на секојдневните активности на една личност, организација или заедница. Со јаглеродниот отпечаток се мери и проценува вкупната количина на стакленички гасови, вклучително и јаглеродниот диоксид, кои се емитуваат во животната средина, како последица од нашите секојдневни постапки, избори и навики.

Колку повеќе ја загадуваме околината со нашите секојдневни постапки, толку е поголем јаглеродниот отпечаток на земјата.

Зголемената концентрација на јаглерод диоксид во атмосферата доведува до пораст на температурите, тропски бури, шумски пожари и други природни катастрофи, но и појава на нови болести.

Разбирањето што всушност значи вашиот личен јаглероден отпечаток е првиот чекор кон остварување на вашиот удел во намалувањето на последиците од климатските промени. Вашиот јаглероден отпечаток се состои од неколку фактори од животниот стил кој го водите, вклучувајќи ја вашата исхрана, начинот на кој се движите и патувате (локално и меѓународно) и вашите потрошувачки навики.

Можете да го пресметате вашиот јаглероден отпечаток на следниот линк: https://carbonfootprint.mk

Што се стакленички гасови?

Овие гасови ја формираат стакленичката градина која ја загрева Земјата и ни овозможува живот на неа. Но, поради зголемена концентрација на овие гасови во атмосферата, инфрацрвените зрачења од Сонцето кои се рефлектираат од Земјата се спречени да се емитуваат назад кон вселената, така што зраците се враќаат назад кон Земјата и ја зголемуваат атмосферската температура. Тоа води до зголемување на глобалната температура и појава на климатски промени.

Стакленички гасови се метан (CH4), водена пареа (H2O), јаглерод моноксид (CO), јаглерод диоксид (CO2), азотсубоксид (N2O), сулфур хексафлуорид (SF6) и други во трагови.

Што се одржливи мерки за намалување на јаглеродниот отпечаток?

Под одржливи мерки се подразбира долгорочна примена на различни видови на мерки кои се преземаат од страна на поединците, домаќинствата и компаниите со цел намалување на јаглеродниот отпечаток и негативното влијание врз животната средина, воедно и намалено трошење на ресурси.

еко галерија